Organizacija podataka

Posted on Updated on

Tokom rada na računaru dolazi do stvaranja velike količine podataka koji se čuvaju na računaru. Zbog toga je potrebno podatke organizovati i urediti u određene celine kako bi rad na računaru bio brži i lakši. Organizacija podataka podrazumeva:

  1. Fizičku organizaciju podataka i 
  2. Logičku organizaciju podataka.

Fizička organizacija podataka

 Fizička organizacija podataka podrazumeva čuvanje podataka na fizičkim jedinicama memorije. Za trajno čuvanje podataka koristimo uređaje za memorisanje podataka: hard disk, CD, DVD, diskete …Svaka od tih lokacija predstavljena je unutar operativnog sistema svojom ikonom. Svakom uređaju je pored ikone pridruženo i jedno slovo engleske abecede, nakon kojeg slede dve tačke (:). Obično su uređaji označeni na sledeći način:

  • disketna jedinica A:
  • hard disk C: (ukoliko je disk podeljen u više delova, tzv. particija, onda se svaki deo ponaša kao zaseban disk, pa redom dobijaju slova D:E: …)
  • cd/dvd E:

Logička organizacija podataka

Logička organizacija podataka podrazumeva njihovo smeštanje u direktorijume (foldere, fascikle). Folder (fascikla, direktorijum) je osnovna jedinica organizacije podataka na disku. U folder se smeštaju datoteke i drugi folderi ( podfolderi). Adresa fajla ili foldera naziva se putanja (path) do datoteke –npr. razred\spisak.Puno ime datoteke (ime jedinice, put, ime) – C:\skola\ razred\spisak.docx

Datoteka (file)  je skup podataka nastalih kao rezultat rada korisnika u nekoj aplikaciji (tekst, crtež, muzika, film i sl.). Datoteka je najmanja organizaciona jedinica podataka. Naziv datoteke se sastoji od dva dela odvojena tačkom – ime.tip.

Ime datoteke definiše korisnik. Tip datoteke ili ekstenzija se sastoji od nekoliko znakova (najčešće tri) i označava tip datoteke ili program iz kojeg je dokument nastao.

Osnovni program za rad sa fasciklama i datotekama je Windows Explorer. Takođe se može koristiti Computer (My computer) i Documents.

Operacije sa folderima

  1. Kreiranje foldera – otvoriti Documents i kliknuti na New Folder i  upisati ime foldera.
  2. Promena imena foldera – Kliknuti na folder desnim tasterom i izabrati Rename i upisati novo ime.
  3.  Brisanje foldera – Kliknuti na folder desnim tasterom i izabrati Delete, a zatim kliknuti na Yes.
  4. Kopiranje foldera – Kliknuti na folder desnim tasterom i izabrati Copy, a zatim kliknuti na drugo mesto gde želimo da smestimo kopirani folder i izabrati Paste.
  5. Premeštanje foldera – Kliknuti na folder desnim tasterom i izabrati Cut, a zatim kliknuti na drugo mesto gde želimo da premesmestimo  folder i izabrati Paste.

 

Advertisements